Linex®, kapsula, tvrda, 1,2 x 107 CFU/kapsula

INN: mlečnokiselinske bakterije

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
 • Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle dva dana, morate se obratiti svom lekaru.
Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Linex i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Linex
 3. Kako se upotrebljava lek Linex
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek Linex
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Linex i čemu je namenjen

Lek Linex je probiotik, što znači da sadrži mlečnokiselinske bakterije koje u odgovarajućoj količini pomažu u uspostavljanju i održavanju uravnotežene i zdrave crevne mikroflore. Lek Linex sadrži tri vrste živih liofilizovanih mlečnokiselinskih bakterija koje regulišu fiziološku ravnotežu crevne mikroflore, i rezistentne su na određene antibiotike i hemioterapeutike.

Mlečnokiselinske bakterije su normalno prisutne u tankom i debelom crevu gde održavaju acido-baznu ravnotežu potrebnu za normalnu funkciju digestivnih enzima (normalno varenje), imunskog sistema ljudi i pokretljivosti (peristaltike creva). Kada količina mlečnokiselinskih bakterija nije odgovarajuća narušena je ravnoteža unutrašnje crevne bakterijske flore, što dovodi do različitih digestivnih oboljenja.

Mlečnokiselinske bakterije u leku Linex-u su liofilizovane (tj. sušene na niskoj temperaturi). Ovo omogućava čuvanje leka na sobnoj temperaturi bez efekata na formiranje ili aktivaciju bakterija.

Lek Linex se koristi kao preventivna i potporna terapija kod dijareje, nadimanja i ostalih digestivnih poremećaja koji su uzrokovani disbalansom mikroflore.

Ovaj disbalans se može javiti usled:

 • virusnih i bakterijskih infekcija digestivnog trakta kod odojčadi, dece i odraslih (npr. rotavirusne infekcije, putnička dijareja),
 • terapije antibioticima širokog spektra delovanja i hemioterapeuticima, – terapije zračenjem organa u abdomenu i karlici.

Upotreba probiotika ili mlečnokiselinskih bakterija efikasno smanjuje učestalost i jačinu blagih do umerenih digestivnih poremećaja nastalih usled disbalansa crevne mikroflore.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Linex

Lek Linex ne smete koristiti:
ako ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka.

Kada uzimate lek Linex, posebno vodite računa:
Pre uzimanja leka Linex posavetujte se sa svojim lekarom ako:

 • imate telesnu temperaturu preko 38 ºC,
 • primetite tragove krvi ili sluz u stolici,
 • dijareja traje duže od dva dana,
 • imate izraženu dijareju praćenu dehidratacijom i smanjenjem telesne mase,
 • je dijareja praćena jakim bolom u stomaku,
 • imate neko drugo hronično oboljenje (npr. dijabetes, kardiovaskularno oboljenje) ili osobe sa smanjenim imunitetom (npr. HIV infekcija).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa lekarom pre uzimanja ovog leka.

Upozorenje za sve starosne grupe:
Ako sami lečite dijareju, prva i najvažnija mera je nadoknada izgubljene tečnosti i elektrolita.

Upozorenje za odojčad i decu mlađu od 6 godina:
Dijareju (proliv) kod odojčadi i dece mlađe od 6 godina ne treba lečiti bez nadozora lekara.

Ako niste sigurni u nešto od gore navedenog, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Primena drugih lekova
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Do sada nije utvrđena klinički značajna interakcija sa ostalim lekovima.

U laboratorijskim ispitivanjima utvrđena je prirodna rezistencija bakterija iz leka Linex, kapsule , tvrde, na određene antibiotike i hemioterapeutike. Lek Linex kapsule, tvrde, se mogu uzimati sa antibioticima i hemioterapeuticima, ali, ako je moguće, ne u isto vreme. Za bolju efikasnost leka, preporučuje se uzimanje leka Linex kapsula, tvrdih, najmanje 3 sata nakon uzimanja antibiotika ili hemioterapeutika.

Uzimanje leka Linex sa hranom ili pićima
Kako bi izbegli štetni efekti kiselog želudačnog soka na mlečnokiselinske bakterije, preporučuje se uzimanje leka Linex kapsula, tvrdih, tokom obroka. Lek Linex kapsule, tvrde, se ne smeju uzimati sa alkoholom ili vrelim napitcima.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.

Lečenje dijareje tokom trudnoće i dojenja treba sprovesti pod nadzorom lekara.
S obzirom na to da nema dovoljno podataka o bezbednosti leka Linex kapsula tokom trudnoće i dojenja ne preporučuje se primena ovog leka.

Uticaj leka Linex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju leka Linex na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Linex
Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
Lek Linex može da sadrži ostatke proteina mleka koji mogu izazvati alergijske reakcije.

3. Kako se primenjuje lek Linex

Lek Linex uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Lek Linex uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Za oralnu upotrebu.
Lek je namenjen za odrasle, decu i odojčad.

Uputstvo za pravilnu upotrebu:

 • Linex treba uzimati oralno.
 • Ako dete nije u stanju ili ne ume da proguta kapsulu, potrebno je otvoriti kapsulu, sadržaj isprazniti u kašičicu i pomešati sa malo tečnosti.
 • Kako bi se izbegli štetni efekti kiselog želudačnog soka na mlečnokiselinske bakterije, preporučuje se uzimanje leka Linex kapsula tokom obroka. Lek Linex kapsule se ne smeju uzimati sa alkoholom ili vrelim napitcima.

Uobičajene doze i dužina terapije:

 • Odojčad i deca do 2 godine starosti: 1 kapsula, tvrda, tri puta dnevno (npr. ujutro, u podne i uveče)
 • Deca starosti od 2 do 12 godina: 1-2 kapsule, tvrde, tri puta dnevno (npr. ujutro, u podne i uveče)
 • Odrasli i deca starija od 12 godina: 2 kapsule, tvrde, tri puta dnevno (npr. ujutro, u podne i uveče)

Lek Linex se može uzimati dok ne dođe do poboljšanja simptoma.

Ako kod Vas ili Vašeg deteta ne dođe do poboljšanja simptoma dijareje (proliva) nakon dva dana od početka uzimanja kapsula, tvrdih, potrebno je obratiti se lekaru.

Ako sami lečite dijareju, prva i najvažnija mera je nadoknada izgubljene tečnosti i elektrolita.

Ako ste uzeli više leka Linex nego što je trebalo
Ako se jave neželjena dejstva, obavestite lekara ili farmaceuta. Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Linex
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.
Uzmite lek kada bude vreme za narednu dozu, a nakon toga nastavite prema utvrđenom rasporedu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Linex
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Lek Linex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Neželjeni efekti nakon uzimanja mlečnokiselinskih bakterija su veoma retki (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek). Mogu se javiti reakcije preosetljivosti.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

 • Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • Nacionalni centar za farmakovigilancu
 • Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija
 • website: www.alims.gov.rs
 • e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Linex

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Linex posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon: (“Važi do”) Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.

Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljeni lekovi od građana. Naupotrebljeni lekovi se ne smenu bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u očuvanju životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Linex

Aktivne supstance su:
Jedna kapsula, tvrda sadrži najmanje 1,2 x 107 CFU najmanje 4,5 x 106 CFU Lactobacillus acidophilus ( L. Gasseri), najmanje 3,0 x 106 CFU Bifidobacterium infantis i najmanje 4,5 x 106 CFU Enterococcus faecium)

Pomoćne supstance su:
Jezgro kapsule, tvrde:

 • Laktoza
 • Dekstrin,
 • Skrob, krompirov
 • Magnezijum-stearat

Omotač kapsule:

 • Želatin
 • Titan-dioksid (E171)

Kako izgleda lek Linex i sadržaj pakovanja
Bele, neprovidne želatinske kapsule, belog tela i kape, punjene prahom bele boje.

Unutrašnje pakovanje je Al/Al blister sa 8 kapsula, tvrdih.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva Al/Al blistera sa po 8 kapsula, tvrdih (ukupno 16 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole:
PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD
Kneginje Zorke 2, Beograd

Proizvođač:
LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.,
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:
Mart, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-02588-16-001 od 31.03.2017.