Sistem kvaliteta

Politika integrisanog sistema upravljanja (IMS)

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u “Vega” d.o.o zasnovana je na uspostavljenim pravilima rada u skladu sa: zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, zakonom propisanim obavezama i posebnim zahtevima naših poslovnih partnera.

Usvojenu Politiku integrisanog sistema upravljanja ostvarujemo postizanjem sledećih ciljeva:

stalno podizanje nivoa zadovoljstva kupaca naših proizvoda i usluga (praćenjem njihovih zahteva, proširivanjem asortimana proizvoda i usluga, obezbeđivanjem zadovoljavajućeg i ponovljivog nivoa kvaliteta);

uspostavljanje profesionalnih odnosa sa dobavljačima, podisporučiocima i svim zainteresovanim stranama;

stalno identifikovanje potencijalnih opasnosti i aspekata životne sredine, kako bi rizike po bezbednost i zdravlje zaposlenih i štetne uticaje na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru;

obezbeđenje stručnog i motivisanog kadra postižemo kroz: profesionalnu selekciju, stalnu edukaciju, efikasnu organizaciju, podsticanu inventivnost, stalni razvoj timskog rada, uzajamnog poverenja i poštovanja;

stalni rast i razvoj kompanije uz povećanje efikasnosti i efektivnosti delatnosti.

Ostvarivanje ciljeva definisanih Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u kompaniji. Zbog toga će rukovodstvo Vega d.o.o. stalno preispitivati Politiku integrisanog sistema upravljanja (IMS) kao i sve elemente sistema upravljanja i prilagođavati ih uslovima tržišta i ciljevima firme.