Politika integrisanog sistema upravljanja (IMS)

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u “Vega” d.o.o zasnovana je na uspostavljenim pravilima rada u skladu sa:
zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, zakonom propisanim obavezama i posebnim zahtevima naših poslovnih partnera.

Usvojenu Politiku integrisanog sistema upravljanja ostvarujemo postizanjem sledećih ciljeva:

  • stalno podizanje nivoa zadovoljstva kupaca naših proizvoda i usluga (praćenjem njihovih zahteva, proširivanjem asortimana proizvoda i usluga, obezbeđivanjem zadovoljavajućeg i ponovljivog nivoa kvaliteta);
  • uspostavljanje profesionalnih odnosa sa dobavljačima, podisporučiocima i svim zainteresovanim stranama;
  • stalno identifikovanje potencijalnih opasnosti i aspekata životne sredine, kako bi rizike po bezbednost i zdravlje zaposlenih i štetne uticaje na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru;
  • obezbeđenje stručnog i motivisanog kadra postižemo kroz: profesionalnu selekciju, stalnu edukaciju, efikasnu organizaciju, podsticanu inventivnost, stalni razvoj timskog rada, uzajamnog poverenja i poštovanja;
  • stalni rast i razvoj preduzeća uz povećanje efikasnosti i efektivnosti delatnosti.
  • posvećenost poštovanju ljudskih prava zaposlenih, dobavljača, kupaca i svih učesnika u procesu poslovanja kao osnovnog dela našeg poslovanja.
  • unapređenje antikorupcijske politike u poslovanju

Ostvarivanje ciljeva definisanih Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u preduzeću.

Zbog toga će rukovodstvo Vega d.o.o. stalno preispitivati Politiku integrisanog sistema upravljanja (IMS) kao i sve elemente sistema upravljanja i prilagođavati ih uslovima tržišta i ciljevima firme.