Bonrize

ZA JAKE KOSTI

Bonrize – Jača kvalitet kostiju
 • Namena proizvoda: Bonrize, tablete za žvakanje je dodatak ishrani koji sadrži vitamin D3 i fitat (inozitol-heksafosfat).
 • Pakovanje: 30 tableta za žvakanje
 • Način upotrebe: Odrasli: Sažvakati jednom dnevno jednu tabletu izmedju  obroka.
 • Upozorenja: Proizvod ne smeju da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak proizvoda,  nije namenjen trudnicama, dojiljama i mlađima od 18 godina.
BONRIZE

Fitati su soli fitinske kiseline i one aktiviraju osteoblaste koji učestvuju u formiranju koštane mase, a inhibiraju osteoklaste koji učestvuju u razgradnji koštane mase.

Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji i iskorišćenju kalcijuma i fosfora, normalnom nivou kalcijuma u krvi, održavanju normalnih kostiju i zuba, održavanju normalne mišićne funkcije i normalnoj funkciji imunskog sistema.

Aktivne komponente: 1 tableta                  

 • Vitamin D3 (holekalciferol) –  5,0 µg
 • Ekstrakt pirinča (Oryza sativa) standardizovano na min. 85% fitata (inozitol-heksafosfat) – 400,0 mg
bonrize

Smatra se da danas više od 10% svetske  populacije boluje od osteoporoze.

Metaboličko oboljenje kostiju koje karakterišu dva različita procesa:  niska koštana masa (demineralizacija) i strukturni poremećaji koštanog tkiva  (uništenje mikroarhitektonike kosti-koštanih gredica).

Ovi procesi zajednički dovode do povećane fragilnosti kostiju i pojave fraktura pri maloj traumi, što  je i najveći značaj ove bolesti.

Prema definiciji Svetske Zdravstvene Organizacije ako je koštana gustina izmerena na aparatu, koji se naziva osteodenzitometar, manja za 2,5 ili više standardnih devijacija u odnosu na prosečnu koštanu gustinu mladih osoba radi se o osteoporozi. Pri tome treba napomenuti da jedna standardna devijacija predstavlja deseti deo ukupne koštane mase manje.

Najvažniji faktori rizika za nastanak i procenu osteoporoze su:

 • Genetski faktori
 • Pozna životna dob
 • Kasna menarha i rana menopauza
 • Premenopauzalna amenoreja duža od 6 meseci
 • Dugotrajna terapija glikokortikoidima (preko 3 meseca)
 • Fizička neaktivnost
 • Neadekvatna ishrana
 • Niska telesna masa ili nefiziološko mršavljenje
 • Hronične bolesti i stanja malapsorpcije
 • Smanjenje telesne visine za 5 ili više cm kao znak kompresivnih fraktura kičmenih pršljenova
 • Postojanje prethodnih fraktura na malu traumu

Smanjenje BMD (mineralne gustine kostiju)  za 1 SD, odnosno za 10-12% koštane mase godišnje, povećava rizik od frakture za 2-2.5 puta.

 

PRIMARNA OSTEOPOROZA

POSTMENOPAUZALNA: prestanak sekrecije estrogena (povećana aktivnost osteoklasta-kost je krta, tanka trabekularna kost, životna starost 55-75go,  učestalost kod žena u odnosu na muškarce je  6:1

SENILNA: tanka trabekularna i kortikalna kost, životna starost  70-85 god, fiziološka manifestacija starenja,najčešći uzrok preloma kuka

SEKUNDARNA OSTEOPOROZA: endokrine bolesti – Cushingov sindrom, hiperparatireoidizam, hipertireoza, hipogonadizam i amenoreja (bilo kog uzroka), diabetes mellitus (insulin zavisni); hronična zapaljenska oboljenja – reumatoidni arttritis , ankilozirajući spondylitis; hematološka oboljenja – multipli mijelom, limfoproliferativne bolesti; upotreba određenih lekova – glikokortikoidi, heparin, antikonvulzivni, lekovi, metotreksat, hemoterapija; dugotrajna imobilizacija; Idiopatska hiperkalciurija; hronične bolesti creva i gastrektomija; alkohol, nikotinizam.

Danas je najšire prihvaćena dijagnoza na osnovu merenja mineralne gustine kostiju, odnosno odstupanja merenih vrednosti od normalnih, izraženo u standardnim devijacijama (SD).

U ove svrhe koriste se dva parametra: T score i Z score.

T score predstavlja odstupanje izmerene vrednosti od maksimalne koštane mase mladih osoba, izraženo u SD.

Z score predstavlja odstupanje od prosečne koštane mase osoba iste životne dobi, izraženo u SD.

Na osnovu odredjivanja T scora  možemo razlikovati:

 • Normalan nalaz: T score do -1 SD
 • Osteopenija: T score  od -1 do-2.5 SD
 • Osteoporoza: T score preko  -2.5 SD
 • Teška osteoporoza: T score preko -2.5 SD uz postojanje preloma

Kvantitativna rendgenska denzitometrija daje precizne procene  mineralne gustine kosti.Koriste se fotoni emitovani iz rendgenske cevi ili radioaktivnog izvora, pri čemu se meri stepen atenuacije fotona u tkivu.

 

Najrasprostranjenija je DEXA ili dual X –ray absorpciometrija, koja omogućuje precizna merenja na klinički važnim mestima uz minimalnu dozu zračenja. Ovo je takodje i metod izbora za praćenje efekta terapije.

Danas se DEXA smatra zlatnim standardom za dijagnozu osteoporoze i praćenje efekta lečenja.

 

Ciljevi terapije:

 1. Umanjiti  ili ukloniti  dejstvo štetnih faktora
 2. Usporiti procese resorpcije kosti
 3. Stimulisanje  procesa izgradnje i mineralizacije, što podrazumeva delovanje na više nivoa:
 • Lečenje primarne  bolesti
 • Uklanjanje štetnih navika
 • Adekvatna ishrana
 • Program fizičke aktivnosti
 • Primenu lekova

Fitati

Za optimalno formiranje koštanog tkiva i dobro zdravlje kostiju potrebni su proteini, kalcijum, fosfor, magnezijum i vitamin D. U poslednjih nekoliko decenija utvrđena je važnost inozitol heksafosfata (InsP6; IP6; mio-inozitol, fitinska kiselina; fitati) za održavanje dobrog koštanog zdravlja i smanjenja rizika od osteoporoze. IP6 je sekundarni glasnik prisutan u svim telesnim ćelijama humanog organizma, a bitna fiziološka uloga mu je kontrola biomineralizacije koštanog tkiva.

IP6 doprinosi stabilizaciji već formiranih kristala ne dozvoljavajući njihovo rastvaranje što ishoduje unapređenjem koštanog zdravlja i smanjenjem rizika od gubitka koštane mase i nastajanja koštanih preloma.

IP6 ne dozvoljava mineralizaciju osteoblasta (ćelija koje stvaraju koštano tkivo) vezivanjem već stvorenih kristala i povećava gensku ekspresiju za inhibitor kristalizacije osteoblasta, protein osteopontin, a da pri tome ne oštećuje sposobnost osteoblasta da stvara kolageni matriks kosti, ekspresiju alkalne fosfataze ili diferencijaciju za stvaranje specifičnih proteina. Dosadašnja istraživanja su ukazala da IP6 inhibiše gensku ekspresiju za stvaranje osteoklasta (ćelija koje razgrađuju kost).

Myo-inozitol unapređuje koštano zdravlje i štiti od gubitka koštane mase. Suplementacija kalcijumom nije pokazala značajnije povećanje koštane gustine niti klinički značajno smanjila rizik od preloma kosti.

Vitamin D je esencijalan za koštano zdravlje jer je odgovoran za gensku ekspresiju za kalcijum vezujući protein (Ca-binding protein; CBP) u intestinalnim ćelijama, a u koštanom tkivu vitamin D pospešuje sazrevanje prekrusora osteoklasta koji oslobađuju kalcijum i fosfor iz koštanog tkiva dok u bubrežnom tkivu vitamin D zajedno sa paratiroidnim hormonom utiče na reapsorpciju kalcijuma u bubrezima.

IP6 epidemiološka studija konzumacije fitata  u kojoj je učestvovalo (p=1.900)  ispitanika, sugeriše da nizak nivo fitata treba smatrati faktorom rizika za nastanak osteoporoze.

Uobičajena konzumacija IP6 korelira sa višom gustinom koštane mase.

López González A, Grases F, Roca P, et al. Phytate (myo Inositol Hexaphosphate) and risk factors for osteoporosis. J Med Food 2008; 11(4): 747 52.

Klinička studija (p = 1500)

Mali  unos IP6 korelira sa niskom mineralnom gustinom kostiju mereno (u lumbalnom delu  kičme, petnoj kosti i vratu butne kosti) .

López González et al. J Med Food. 2008

Klinička studija (p = 180)

Žene u  postmenopauzi. Nivoi IP6 u urinu negativno koreliraju sa gustinom koštane mase  u lumbalnom delu  kičme  i vratu butne  kosti

López González et al. Front Biosci 2010

Epidemiloška studija (p=157)

 • žene u postmenopauzi
 • Nivoi IP6 u urinu negativno koreliraju sa gubitkom koštane mase tokom 12 meseci.
 • Nivoi IP6 u urinu negativno koreliraju sa FRAX index- procena 10-togodišnjeg rizika za pojavu fraktura.

López.González et al. Eur J Nutr 2013

 

Unos fitata ima protektivni efekat na gustinu kostiju sugerišući da se nizak nivo fitata može smatrati faktorom rizika za nastanak osteoporoze. 

Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji i iskorišćenju kalcijuma i fosfora:

 • doprinosi normalnom nivou kalcijuma u krvi,
 • doprinosi održavanju normalnih kostiju,
 • doprinosi održavanju normalne mišićne funkcije,
 • doprinosi održavanju normalnih zuba,
 • doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema,
 • ima ulogu u ćelijskoj deobi,
 • Vitamin D i kalcijum doprinose smanjenju gubitka koštane mase kod žena u post-menopauzalnom periodu.
 • Niska gustina kostiju je faktor rizika nastanka preloma kostiju usled osteoporoze,
 • Vitamin D doprinosi smanjenju rizika od padova usled posturalne nestabilnosti i mišićne slabosti. Padovi su faktor rizika nastanka fraktura kostiju kod žena i muškaraca iznad 60 godina,
 • Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunskog sitema kod dece,
 • Vitamin D je potreban za normalan rast i razvoj kostiju kod dece.
 • Preporučeni dnevni unos za vitamin D za odrasle osobe je 5,0 µg.

Alat za određivanje rizika od preloma kostiju (FRAX® skor)

U ove svrhe koriste se dva parametra: T score i Z score.

T score predstavlja odstupanje izmerene vrednosti od maksimalne koštane mase mladih osoba, izraženo u SD.

Z score predstavlja odstupanje od prosečne koštane mase osoba iste životne dobi, izraženo u SD.

Na osnovu odredjivanja T scora  možemo razlikovati:

 • Normalan nalaz: T score do -1 SD
 • Osteopenija: T score  od -1 do-2.5 SD
 • Osteoporoza: T score preko  -2.5 SD
 • Teška osteoporoza: T score preko -2.5 SD uz postojanje preloma
Godine Model prihvata dob između 40 i 90 godina. Ako je upisana dob izvan tih vrijednosti, program će izračunati verovatnoću za 40, odnosno za 90 godina
Pol Muški ili ženski pol. Molimo unesite
Težina Ova vrednost treba biti uneta u kilogramima
Visina Ova vrednost treba biti uneta u centrimetrima
Prethodni prelomi Prethodni prelom tačnije se odnosi na spontani prethodni prijelom u odraslom uzrastu ili na prelom nastao usled traume koja kod zdrave osobe ne bi dovela do preloma. Upišite "da" ili "ne" (vidi također beleške o faktorima rizika)
Prelomi kuka kod roditelja Pitanje se odnosi na podatak o preloma kuka kod oca ili majke. Odgovorite sa "Da" ili "Ne".
Pušač Unesite "Da" ili "Ne" zavisno da li je pacijent aktivni pušač (vidi također beleške o faktorima rizika).
Glukokortikoidi Unesite 'Da' ako pacijent uzima glukokotikoide per os ili je duže od 3 meseca uzimao glukokotikoide per os u dozi od 5mg/dan ili više prednisolona (ili ekvivalentnu dozu drugih glukokortikoida) (vidi također beleške o faktorima rizika).
Reumatoidni artritis Unesite "Da" ako je kod pacijenta potvrđena dijagnoza reumatoidnog artritisa. U suprotnom, unesite "Ne" (vidi također beleške o faktorima rizika).
Sekundarna osteoporoza Unesite „Da“, ako pacijent ima poremećaj snažno povezan s osteoporozom. Takvi poremećaji uključuju dijabetes tipa I, osteogenesis imperfectu kod odraslih pacijenata, nelečeni dugogodišnji hipertiroidizam, hipogonadizam ili prevremenu menopauzu (<45 godina), hroničnu pothranjenost ili malapsorpciju te hroničnu bolest jetre.
Alkohol: 3 ili više jedinica alkoholnih pića dnevno Unesite "Da" ako pacijent konzumira 3 ili više jedinica alkoholnih pića dnevno. Jedinica alkoholnog pića varira zavisno od države od 8 - 10 g alkohola.To je ekvivalent standardne čaše piva (285 mL), 30 mL žestokog alkoholnog pića, srednje velike čaše vina (120 mL) ili 60 mL aperitiva (vidi također beleške o faktorima rizika)
Mineralna gustina kostiju (BMD) (BMD) Molimo Vas da odaberete proizvođača korišćene DXA opreme za skeniranje i potom unesete stvarnu vrednost BMD vrata femura (u g/cm2). Alternativno, možete uneti T-vrednost zasnovanu na NHANES III referentnim vrednostima za žene. Kod pacijenata kod kojih nije urađeno merenje BMD-a, polje treba ostaviti prazno (vidi također beleške o faktorima rizika) (prema Oregonskom centru za osteoporozu).

Proizvodjač: Mitelos; Republika Španija
Distributer: VEGA d.o.o., Vuka Karadžića 41, 14000 Valjevo, Srbija.

Bonrize članci: